نمایش دادن همه 7 نتیجه

آنلاین
5.000.000 تومان

زمان برگزاری:شنبه، سه‌شنبه

طول دوره: 32 ساعت

ساعتبرگزاری: 21 - 19

تاریخ برگزاری: 20 فروردین 1401

آنلاین
4.200.000 تومان

زمان برگزاری: یک‌شنبه، سه‌شنبه

طول دوره: 48 ساعت

ساعت برگزاری: 21 - 18

تاریخ برگزاری: 4 اردیبهشت 1401

آنلاین
4.000.000 تومان

زمان برگزاری: یک‌شنبه، سه‌شنبه

طول دوره: 48 ساعت

ساعت برگزاری: 21 - 18

تاریخ برگزاری: 4 اردیبهشت 1401

-15%
کمپ‌نوروزی
3.400.000 تومان

زمان برگزاری: همه روزه

طول دوره: 48 ساعت

ساعت برگزاری: 9 - 17

تاریخ برگزاری: 6 الی 10 فروردین 1401

آنلاین
5.000.000 تومان

زمان برگزاری: یک‌شنبه، سه‌شنبه

طول دوره: 50 ساعت

ساعت برگزاری: 18 - 16

تاریخ برگزاری: 6 اردیبهشت 1401

آنلاین
5.000.000 تومان

زمان برگزاری: شنبه، چهارشنبه

طول دوره: 50 ساعت

ساعت برگزاری: 21 - 19

تاریخ برگزاری: 18 اسفند 1400

-15%
کمپ‌نوروزی
3.400.000 تومان

زمان برگزاری: همه روزه

طول دوره: 32 ساعت

ساعت برگزاری: 17 - 9

تاریخ برگزاری: 10-7 فروردین 1401