درباره ما

درباره جهان‌آریا‌سامان

پیشرفت چشمگیر و روز افزون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه های اخیر، بسیاری از الگوهای اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی و شیوه های زندگی امروزی را دگرگون کرده است. از دیدگاه اقتصادی، پیشرفت دانش و فناوری های نوین شکل رفتارهای اقتصادی را از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان تغییر داده است. بسیاری در سراسر جهان باور دارند که شتاب گرفتن فرایند تبادل دانش و اطلاعات با کمک فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در دستیابی به توسعه پایدار نقشی بسیار کلیدی دارد و در آینده، جامعه شکل گرفته بر پایه دانش و اطلاعات به عنوان الگوی توسعه پایدار شناخته خواهد شد. گروه مهندسی جهان آریا سامان با تکیه بر تعهد، دانش و تجربه پرسنل متخصص خود و بکارگیری تجارب مدیریتی شرکای تجاری خود در سال 1392 فعالیت های خود را در عرصه فن آوری اطلاعات آغازنموده است. این شرکت، انتقال دانش فنی و آخرین تکنولوژیهای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در راس اهداف خود قرار داده و همواره سعی نموده در مسیری دانش بنیان گام نهد. آریا سامان به دنبال کسب تجربیات ارزشمند در این حوزه، کمک به بروزرسانی، توسعه و بهینه سازی شبکه های کوچک و بزرگ و در نهایت ایجاد زیرساخت ارتباطی امن، قابل اتکا با استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای روز به جهت ارتقاء سطح فعالیت، سطح تولید و خدمات صنایع بزرگ و کوچک کشور عزیزمان را به عنوان اهداف عالی و غائی خود ثبت نموده و سعی کرده وصول به این اهداف را همواره به عنوان مهمترین معیارهای ارزشیابی کار و فعالیت خود قرار دهد.

اهداف و چشم انداز ها

هدف اصلی ما افزایش رضایتمندی و پاسخگویی به تمامی خواسته های سیستمی مشتریان می باشد و برای رسیدن به این هدف تلاش می نماییم تا با ایجاد محیطی صمیمی، به دور از تنش های زیان آور، با تشویق و پرورش سرمایه های انسانی جهت دستیابی به بیشترین ظرفیت های کاری و دانشی خود، خدماتی متفاوت و ارزنده به مشتریان ارائه نماییم.

اهداف کلان شرکت جهان آریا سامان
  • دستیابی به جایگاه برتر در ارائه خدمات و راهکارهای جامع و نوین مهندسی ارتباطات و شبکه های بانکی و غیربانکی، بازرگانی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه های مربوطه در سطح ملی
  • فعالیت جدی به عنوان ارائه کننده برتر سرویس های مجازی و ارزش افزوده در بسترهای نرم افزار، ارتباطات، امنیت و مرکز داده و تأمین کلیه تجهیزات وابسته به موارد مذکور

ارزش ها و باور ها

شرکت جهان آریا سامان با توجه ویژه به جایگاه مشتریان در فرایند کسب و کار خویش و با به کارگیری تمامی توان خود برای دستیابی به رضایت و خوشنودی بیش از پیش آنان، تلاش برای پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان را محور فعالیتهای خود قرار داده است و برای توسعه کمی و کیفی فعالیتهای خود همواره بر اصول و ارزشهای زیر پایبند بوده است:

مشتریمداری و احترام به مشتری

مشتریمداری، محور کلیهی فعالیتهای شرکت جهان آریا سامان و یکی از بنیانیترین اصول حاکم بر فعالیتهای این شرکت محسوب میشود. بر این اساس، پاسخگویی مؤثر به نیازهای مشتریان، هدف اصلی فعالیتهای شرکت جهان آریا سامان به شمار میآید، هر چند که این فعالیتها با کسب سود و انگیزهی اقتصادی انجام میشود. ما معتقدیم ارائه مشاوره آگاهانه و خدمات متمایز به مشتریان جزء حقوق مسلم مشتریان است.
جهان آریا سامان، کسب و کار خود را بدون برآورده ساختن نیازهای مشتریان و کارفرمایان و به دست آوردن خوشنودی آنان، از هم گسیخته و ناموفق میداند. از این روی، میکوشد تا فرهنگ مشتریمداری و احترام به مشتری را به معنای واقعی آن در تمام لایههای سازمان حاکم سازد. ما معتقدیم پایبندی به اعتقادات و ارزش های انسانی در روابط تجاری همواره بر تجارت های پر سود اولویت دارد.

بهبود مستمر کیفیت خدمات

تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان برای افزایش رضایتمندی آنان یکی از اصول اصلی فعالیتهای شرکت جهان آریا سامان محسوب میشود.

سرمایه گذاری مناسب برای بهره گیری از آخرین فناوری های روز

شرکت جهان آریا سامان بر این باور است که برای ارایهی بهینه خدمات خویش باید آخرین فناوریهای روز را در اختیار داشته باشد، به همین دلیل نیز سرمایهگذاری قابل توجهی را صرف بهرهگیری از آخرین فناوریها میسازد تا فناوری که برای ارایهی خدمات در اختیار میگیرد در نوع خود آخرین فناوری موجود در آن عرصه باشد. تعهد ما ارتقاء مستمردانش سازمان، سطح کیفی خدمات و محصولات جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع و متغیر مشتریان می باشد.

تقویت خلاقیت، نوآوری و چابکی در سازمان

شرکت جهان آریا سامان معتقد است که خلاقیت، نوآوری، چابکی و انعطافپذیری که از جملهی شاخصهای جوانی سازمان محسوب میشوند، باید به طور مداوم در لایههای مختلف سازمان تقویت شوند تا سطح کیفی خدمات به آنچه که در سیاستهای کلی سازمان به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته شده است، نزدیک شود.

کیفیت در کنار صداقت و شفافیت

وجود عناصر صداقت و شفافیت که کامل کنندهی کیفیت ارایهی خدمات هستند، میتواند گامی مؤثر در به دست آوردن رضایت مشتریان باشد. شرکت جهان آریا سامان این اصل را به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیتهای خود همواره در دستور کار خویش قرار داده است.
هدف ما ایجاد محیطی پویا ، پیشرو و امن برای کارکنان است.